Privacy Policy

Stichting Sluitingzittingsfeest (postbus 84093, 2508 AB) te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Contactgegevens:
Postbus 84093
2508 AB Den Haag
sluco@jongebaliedenhaag.nl

A. Persoonsgegevens verwerkt door Stichting Sluitingszittingsfeest

1. Stichting Sluitingzittingsfeest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Over de verwerking van uw persoonsgegevens wil de Stichting Sluitingszittingsfeest transparant zijn. Vanzelfsprekend gaat Stichting Sluitingszittingsfeest uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Stichting Sluitingszittingsfeest leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. 

2. Stichting Sluitingszittingsfeest verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot uw persoon te herleiden zijn. Hieronder vindt u een (niet limitatief) overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

B. Doel verwerking persoonsgegevens door Stichting Sluitingszittingsfeest

1. Stichting Sluitingzittingsfeest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Stichting Sluitingszittingsfeest kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.

C. Beveiliging persoonsgegevens

1. Stichting Sluitingszittingsfeest zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Stichting Sluitingzittingsfeest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sluco@jongebaliedenhaag.nl.

D. Bewaartermijn persoonsgegevens

1.Stichting Sluitingzittingsfeest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzamelden niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.

E. Gebruik diensten derden bij verwerking persoonsgegevens

1. Stichting Sluitingszittingsfeest maakt gebruik van diensten van andere partijen. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn onder andere het hosten van de website en verkoop van de tickets van het Sluitingszittingsfeest en bankverkeer.

F. Delen van persoonsgegevens met derden

1. Stichting Sluitingszittingsfeest verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Stichting Sluitingszittingsfeest kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.

G. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sluitingzittingsfeest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sluco@jongebaliedenhaag.nl. De Stichting Sluitingszittingsfeest reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

H. Klachten

Stichting Sluitingzittingsfeest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons